Tájékoztató háztartási támogatás igényléséről

Letölthető tájékoztató

Letölthető kérelem (pdf)          Letölthető kérelem (szerkeszthető, docx)

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási támogatás igényléséről

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete háztartási támogatást nyújt annak az életvitelszerű mekényesi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családnak, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 80 000 Ft-ot nem haladja meg, és szociális tűzifa támogatásban tárgyévben benyújtott kérelme alapján nem részesült.

A támogatás mértéke háztartásonként legalább 10 000 Ft, de legfeljebb 30 000 Ft. A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre álló keret, valamint a család egy főre jutó jövedelme és az eltartott személyek számának figyelembe vételével.

A támogatást a háztartás valamely nagykorú tagja kérelmezheti. A kérelem egyszemélyes háztartás esetén is benyújtható. A támogatás háztartásonként egy személy számára állapítható meg.

A kérelmeket a támogatásról szóló, Mekényes Község Önkormányzata által közzétett felhívás közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, vagy a mekényesi állandó ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelmek benyújtására

2022. november 17. napjától 2022. december 1. napjáig

van lehetőség a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi polgármesteri hivatalban.

A kérelemhez a háztartásban élő személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását kell csatolni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el úgy, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb tárgyév december 31. napjáig megtörténhessen. A háztartási támogatás pénzbeli támogatás.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2022. november 16.

 

László-Legedi Jánosné sk.

polgármester

Népszámlálás pótösszeírás időpontja és helyszíne

Letölthető plakát

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról

 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon  2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.

A pótösszeírásra az interjús adatfelvételi szakaszt (terepmunkát) követően 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.

 

Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

(7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

 

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

 

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: 9-12 óráig és 13-16 óráig

pénteken 9-12 óráig

szombaton és vasárnap 10-12 óráig

Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!

A számlálóbiztos: Lindauer-Bakó Bernadett, elérhetősége: +36 20/563-9198

 

A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Jegyzőnél.

 

A pótösszeírásban résztvevő adatszolgáltatónak meg kell adnia a kimaradt személy háztartásának címét, függetlenül attól, hogy eredetileg a cím a település mely körzetében volt megtalálható. Minden címen ki kell tölteni a lakáskérdőívet (már összeírt háztartásból kimaradt személy esetében akár újból) és annyi személyi kérdőívet, ahány személyt korábban nem írtak össze. Amennyiben a háztartásban élő valamennyi személy kimaradt, abban az esetben a lakás kérdőív mellett minden személyről fel kell venni személyi kérdőívet.

A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás kötelező.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

 dr. Morvay Klaudia

jegyző

KSH_nepszamlalas_2022_potosszeiras_plakat_221108_kitölt

Tájékoztatás a népszámlálásról

Letölthető felhívás – pdf

Letölthető plakát – pdf

KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito_plakat_20221010 (1)

 

Tisztelt Lakosság!

 

 

A KSH felkérése alapján tájékoztatom Önöket és felhívom a figyelmet arra, hogy már csak

2022. október 16-án éjfélig

van lehetőség a népszámlálási kérdőív interneten történő önálló kitöltésére.

 

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy 2-3 fős család esetében mindössze fél órát vesz igénybe. Az online kitöltés a legkényelmesebb, leggyorsabb módja a törvény szerint kötelező adatszolgáltatásnak.

Mindenki, aki online tölti ki a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehet részt. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kérdőív beküldése előtt regisztrálnia kell a nyereményjátékra. A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta öt darab, egyenként 100 000 forint értékű, általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és a nyereményjátékra regisztráló háztartások között.

A népszámlálási kérdőív a belepes.nepszamlalas2022.hu weboldalon tölthető ki. A kérdőív önálló, online kitöltéséhez egy egyedi 12 jegyű belépési kódra van szükség, amely a szeptember végén, postán megküldött felkérőlevélben szerepel. Amennyiben a felkérőlevél elveszett, vagy nem érkezett meg, új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adni az igénylő e-mail címét, amelyre a kód megérkezik, valamint azt a lakcímet, amelyre vonatkoztatva a kérdőívet ki kívánják kitölteni. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, tud igényelni belépési kódot olyan rokona, ismerőse számára is, akinek nincs ilyen lehetősége.

Akinek a népszámlálási kérdőív kitöltése során segítségre van szüksége vagy kérdése merül fel, a www.nepszamlalas2022.hu oldalon részletes információkat talál, ezen kívül felhívhatja a népszámlálás ingyenes, információs vonalát, a +36–80–080–143-as telefonszámot.

Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek.

Mindazokat, akik nem élnek az online, interneten történő kitöltés lehetőségével – akár azért, mert nem tudják a kérdőívet interneten kitölteni, vagy nem szeretnék az interneten teljesíteni a kötelező statisztikai adatszolgáltatást-,

2022. október 17. és november 20. között

számlálóbiztosok keresik fel személyesen.

 

A népszámlálás akkor lesz sikeres, ha minden Magyarországon élő ember kitölti a kérdőívet.

Közreműködésüket köszönöm!

 

Mekényes, 2022. október 11.

dr. Morvay Klaudia

jegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Letölthető hirdetmény – pdf    Pályázati felhívás A típus 2023 – pdf     Pályázati felhívás B típus 2023 – pdf

Mekényes Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a

2023.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

 „A” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet „A”és „B” típusú pályázati kiírás szerint ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően az EPER-Bursa rendszerben azt véglegesítve a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

„A” típusú pályázat kötelező mellékletei:

  • A felsőoktatási intézmény által kibocsátott 1 példány eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről. (Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.)
  • Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  • Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, melyet másolatban is elfogadjuk.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

„B” típusú pályázat kötelező mellékletei:

  • Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  • Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, melyet másolatban is elfogadjuk.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat típusok adatkezeléséről, elbírálásáról, a pályázati döntések értesítéséről, az ösztöndíj folyósításáról és annak feltételeiről, a pályázók bejelentési kötelezettségeiről, az „A” és „B” típusú pályázati kiírásról további információt olvashatnak a www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica és a www.magocs.hu honlapokon, továbbá információt kérhetnek a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban Lindauer- Bakó Bernadettnél a 06/72/451-110/18-as telefonszámon és a szoc@magocs.hu – e-mail címen.

Mekényes, 2022. október 3.

Mekényes Község Önkormányzata

Felhívás szociális tűzifa iránti kérelmek benyújtására

Tajekoztato_tuzifa_2022-.pdf

Tuzifa-tajekoztato_Mekenyes_2022..docx

Kerelem_Mekenyes_PDF  

Kerelem_Mekenyes_2022_szerkesztheto-1.docx

 

TÁJÉKOZTATÓ

szociális tűzifa igényléséről

 

Mekényes Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából. A Belügyminiszter támogató döntést hozott, így Mekényes Község Önkormányzata 28 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

 

A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelet 39.§- a tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat:

 

            Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek.

Azonban a belügyminisztérium által kiírt pályázat és a helyi rendeletben foglaltak szerint a kérelmeket úgy kell elbírálni, hogy előnyt élvez az a kérelmező, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult,

b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,

c) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

            A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

            Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

 

            Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül attól, hogy az elbírálásnál előnyt jelentő ellátásra jogosult–

a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy

b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 4. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmek benyújtásáról szóló hirdetményt a pályázat támogatásáról szóló döntés Önkormányzattal való közlését követő legkésőbb 15. napon kell közzétenni a helyben szokásos módon. A szociális tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek benyújtására 30 napos határidőt kell biztosítani. A hirdetmény közzétételéről a polgármester köteles gondoskodni. A kérelmeket a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelem benyújtásának feltétele nincs, a kérelmet bárki benyújthatja, aki tűzifával fűthető ingatlanban él.

A kérelmeket 2022. október 6. napjától  2022. november 4. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi Teleházban.

 

A kérelem elbírálását segíti, ha a jövedelemről szóló nyilatkozatot („zöld vonalas” nyugdíj igazolás), illetve az aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására való jogosultságról szóló határozat másolatát csatolják, vagy az iratot a kérelem benyújtásakor bemutatják. 

 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

            A kérelmeket legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül – azaz 2022. december 4. napjáig- a Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 

            A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2023. február 15. napjáig az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 

A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Mekényesi Teleházban és a www. mekenyes.hu honlapon elérhető.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

 

Mekényes, 2022. október 3.

 

 

László-Legedi Jánosné

 polgármester