Tájékoztató háztartási támogatás igényléséről

Letölthető tájékoztató

Letölthető kérelem (pdf)          Letölthető kérelem (szerkeszthető, docx)

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási támogatás igényléséről

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete háztartási támogatást nyújt annak az életvitelszerű mekényesi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családnak, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 80 000 Ft-ot nem haladja meg, és szociális tűzifa támogatásban tárgyévben benyújtott kérelme alapján nem részesült.

A támogatás mértéke háztartásonként legalább 10 000 Ft, de legfeljebb 30 000 Ft. A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre álló keret, valamint a család egy főre jutó jövedelme és az eltartott személyek számának figyelembe vételével.

A támogatást a háztartás valamely nagykorú tagja kérelmezheti. A kérelem egyszemélyes háztartás esetén is benyújtható. A támogatás háztartásonként egy személy számára állapítható meg.

A kérelmeket a támogatásról szóló, Mekényes Község Önkormányzata által közzétett felhívás közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, vagy a mekényesi állandó ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelmek benyújtására

2022. november 17. napjától 2022. december 1. napjáig

van lehetőség a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi polgármesteri hivatalban.

A kérelemhez a háztartásban élő személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását kell csatolni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el úgy, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb tárgyév december 31. napjáig megtörténhessen. A háztartási támogatás pénzbeli támogatás.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2022. november 16.

 

László-Legedi Jánosné sk.

polgármester

Népszámlálás pótösszeírás időpontja és helyszíne

Letölthető plakát

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról

 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon  2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.

A pótösszeírásra az interjús adatfelvételi szakaszt (terepmunkát) követően 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.

 

Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

(7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

 

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

 

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: 9-12 óráig és 13-16 óráig

pénteken 9-12 óráig

szombaton és vasárnap 10-12 óráig

Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!

A számlálóbiztos: Lindauer-Bakó Bernadett, elérhetősége: +36 20/563-9198

 

A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Jegyzőnél.

 

A pótösszeírásban résztvevő adatszolgáltatónak meg kell adnia a kimaradt személy háztartásának címét, függetlenül attól, hogy eredetileg a cím a település mely körzetében volt megtalálható. Minden címen ki kell tölteni a lakáskérdőívet (már összeírt háztartásból kimaradt személy esetében akár újból) és annyi személyi kérdőívet, ahány személyt korábban nem írtak össze. Amennyiben a háztartásban élő valamennyi személy kimaradt, abban az esetben a lakás kérdőív mellett minden személyről fel kell venni személyi kérdőívet.

A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás kötelező.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

 dr. Morvay Klaudia

jegyző

KSH_nepszamlalas_2022_potosszeiras_plakat_221108_kitölt