Tájékoztatók

Mekényes – Időközi polgármester választás -2022. június 26.

Tájékoztatók, hasznos információk

a) Helyi Választási Bizottság feladatai az időközi polgármester választáson

Letölthető pdf

b) Választójog az időközi polgármester választáson

Letölthető pdf

c) Időközi polgármester választás

Letölthető pdf

d) Jelöltajánlással, jelöltek, jelölő szervezetek bejelentésével kapcsolatos tudnivalók

Leölthető pdf

Jelöltállításhoz szükséges jánlások számának megállapítása

e) Kampánnyal kapcsolatos szabályok

Kampányidőszak – letölthető pdf

Kampány szavazásnapon – letölthető pdf

f) Tájékoztató a választópolgárok kérelmeivel  – központi névjegyzéket érintő kérelmek, mozgóurna irnáti kérelem, átjelentkezés – kapcsolatos szabályokról

Letölthető pdf

g) Tájékoztató a szavazás módjáról

Letölthető pdf

 

Időközi polgármester választás kitűzésével kapcsolatos dokumentumok

HVB határozat a választás kitűzéséről

Letölthatő táblázat a határidőkről

Időközi 2022_napok számítása

Határidők és határnapok (Melléklet Mekényes Község Helyi Választási Bizottságának  2/2022. (IV. 11.) HVB határozatához)

A Ve. 11. § (l) bekezdésében és a 302. §- ában kapott felhatalmazás alapján a 2022. június 26.napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Mekényesi Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

I. A választási bizottság

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. június 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdése]

2. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai 2022. június 27 -én mentesülnek a jogszabályban írt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (l) bekezdése]

3. A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. június 27-től 2022. július 1-jén 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdése]

II. A szavazókörök

4. 2022. április 11-től 2022. június 26-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdése]

III. A szavazóköri névjegyzék 

5. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. április 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (l) bekezdése]

6. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. május 6. napig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdése]

7. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2022. április 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (l) bekezdése]

8. A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. június 22-én 16 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. június 24-én 16 óráig napig, vagy

ac) 2022. június 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 2022. június 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján 2022. június 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. [Ve. 103.§ (2) bekezdése]

9. A Ve. 103.§ (2) bekezdés aa) és ab) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda beérkezése napján, vagy ha nem munkanapon érkezik be, akkor a következő munkanapon, legkésőbb 2022. június 24- én 16 óráig bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdése]

10. A 2022. június 24-én 16 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdése]

11. A helyi választási iroda vagy megbízás alapján a területi választási iroda — a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. június 25-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdése]

IV. Jelöltállítás

12. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

13. A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2022. április 21-án. [Ve. 307/E. § (l) bekezdés]

14. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. április 20. napi adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

15. A polgármester jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (l) bekezdés]

16. A jelöltnek 2022. június 25-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. [Ve. 307/G. § (3) bekezdés]

V. A választási kampány

17. A választási kampányidőszak 2022. május 7. napjától 2022. június 26. napján 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § ]

18. Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő öt munkanapon belül, 2022. április 20-án 16.00 óráig az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

19. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket a szavazást követő tizenöt napon belül, 2022. július 11-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]

20. 2022. június 26-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

21. 2022. június 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

22. Nem folytatható kampánytevékenység 2022. június 26-án

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. nem folytatható. [Ve. 143. §(l) bekezdés]

23. 2022. június 26-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

24. A Ve. 155.§ szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek legkésőbb 2022. június 26-án kell megsemmisítenie és az erről készített jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. június 29-án át kell adni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

24. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. július 26-ig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

VI.A szavazás előkészítése

26. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek — annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították — sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2022. május 23-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

27. A helyi választási iroda 2022. június 25-én átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (l) bekezdés]

28. Az iratok és a kellékek őrzését 2022. június 25-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

VII. A szavazás

29. A szavazóhelyiségben szavazni 2022. június 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve.169.§]

VIII.Az eredmény megállapítása

30. A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján megállapítja az időközi választás eredményét. [Ve. 307/N. § (l) bekezdés]

31. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül, 2022. június 29-én 16.00 óráig megtekinthető. [Ve. 204. §]

32. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén a szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. [Ve. 205. § (l) bekezdés]

33. 2022. szeptember 26-án a választási iratokat — a jegyzőkönyvek kivételével — meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát 2022. szeptember 26-án a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdése]

Mekényesi Helyi Választási Bizottság

 

 

Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás – 2022. április 3.

1.) Tájékoztató a Helyi Választási Iroda ügyfélfogadsái (és péntekenkénti ügyeleti) rendjéről  pdf

2.) Tájlékoztató az orszgággyűlési képviselő választás és országos népszavazás kapcsán benyújtható kérelmek elektronikus benyújtásáról  pdf

 

 

Általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások – 2019

1.) A választópolgárok által benyújtható kérelmekről, a kapcsolódó határidőkről és a benyújtás módjáról pdf

2.)  A jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról pdf

3.) Hol és hogyan lehet szavazni a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon? pdf

4.) A szavazás menetéről pdf

5.) A szavazás napjára vonatkozó kampánytevékenységgel kapcsolatos szabályokról pdf

Szavazásnapi 150 méteres kampányhatár-tájékoztató ábra – Mekényes megtekintés

A szavazókörök adatai megtekinthetők a www.valasztas.hu oldalon,  itt: link

6.) A Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi elérhetőségéről pdf

7.) A helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos jogorvoslatokról szóló tájékoztató a www.valasztas.hu oldalon az alábbi linken érhető el: Jogorvoslatok

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.